Yleiset sopimusehdot

1 artikla: Määritelmät

 • HeatPerformance BV, jonka kotipaikka on Noordwijk aan Zee, KvK-numero 73859834, on näissä yleisissä sopimusehdoissa myyjä.
 • Myyjän vastapuolta kutsutaan näissä yleisissä ehdoissa ostajaksi.
 • Osapuolet ovat myyjä ja ostaja yhdessä.
 • Sopimuksella tarkoitetaan osapuolten välistä kauppasopimusta.

2 artikla: Yleisten ehtojen soveltaminen

 1. Näitä ehtoja sovelletaan kaikkiin tarjouksiin, tarjouksiin, sopimuksiin ja palveluiden tai tavaroiden toimituksiin myyjän toimesta tai puolesta.
 2. Näistä ehdoista voidaan poiketa vain, jos osapuolet ovat nimenomaisesti sopineet asiasta kirjallisesti.

3 artikla: Maksaminen

 1. Koko ostohinta maksetaan aina välittömästi verkkokaupassa. Varausten osalta joissakin tapauksissa vaaditaan takuumaksu. Tällöin ostaja saa todistuksen varauksesta ja ennakkomaksusta.
 2. Jos ostaja ei maksa ajoissa, hän on maksuhäiriöinen. Jos ostaja on edelleen laiminlyönyt maksunsa, myyjällä on oikeus keskeyttää velvoitteet, kunnes ostaja on täyttänyt maksuvelvoitteensa.
 3. Jos ostaja on edelleen maksuhäiriöinen, myyjä ryhtyy perintään. Ostaja vastaa tällaisesta takaisinperinnästä aiheutuvista kustannuksista. Nämä perintäkulut lasketaan tuomioistuinten ulkopuolisten perintäkulujen korvaamisesta annetun asetuksen mukaisesti.
 4. Jos ostaja asetetaan selvitystilaan, asetetaan konkurssiin, ulosmitataan tai keskeytetään maksut, myyjän saatavat ostajalta erääntyvät välittömästi maksettaviksi.
 5. Jos ostaja kieltäytyy yhteistyöstä myyjän kanssa tilauksen toteuttamisessa, hän on silti velvollinen maksamaan sovitun hinnan myyjälle.

4 artikla: Tarjoukset, hintatarjoukset ja hinta

 1. Tarjoukset eivät ole sitovia, ellei tarjouksessa mainita hyväksymiselle asetettua määräaikaa. Jos tarjousta ei hyväksytä määräajassa, tarjous raukeaa.
 2. Tarjousten toimitusajat ovat ohjeellisia, eivätkä ne ylittyessään oikeuta ostajaa purkamiseen tai vahingonkorvaukseen, elleivät osapuolet ole nimenomaisesti kirjallisesti toisin sopineet.
 3. Tarjoukset ja tarjoukset eivät automaattisesti koske toistuvia tilauksia. Osapuolten on sovittava tästä nimenomaisesti ja kirjallisesti.
 4. Tarjouksissa, tarjouksissa ja laskuissa ilmoitettu hinta koostuu ostohinnasta, johon sisältyy arvonlisävero ja muut mahdolliset valtion maksettavaksi kuuluvat maksut.

5 artikla: Peruuttamisoikeus

 1. Tilauksen vastaanottamisen jälkeen kuluttajalla on oikeus purkaa sopimus 30 päivän kuluessa ilman perusteluja (peruuttamisoikeus). Määräaika alkaa siitä hetkestä, kun kuluttaja on vastaanottanut (koko) tilauksen.
 2. Peruuttamisoikeutta ei ole silloin, kun tuotteet on valmistettu asiakkaan tarpeiden mukaan tai kun niiden säilyvyysaika on lyhyt.
 3. Kuluttaja voi käyttää myyjän peruuttamislomaketta. Myyjä on velvollinen antamaan tämän ostajan käyttöön välittömästi ostajan pyynnöstä.
 4. Jäähdyttämisjakson aikana kuluttajan on käsiteltävä tuotetta ja sen pakkausta varovasti. Hän saa purkaa tuotteen pakkauksesta tai käyttää sitä vain siinä määrin kuin on tarpeen sen arvioimiseksi, haluaako hän pitää tuotteen. Jos asiakas käyttää peruuttamisoikeuttaan, hänen on palautettava käyttämätön ja vahingoittumaton tuote kaikkine toimitetuine lisävarusteineen ja – jos se on kohtuudella mahdollista – alkuperäisessä kuljetuspakkauksessa myyjälle yrittäjän antamien kohtuullisten ja selkeiden ohjeiden mukaisesti.

6 artikla: Sopimuksen muuttaminen

 1. Jos sopimuksen täytäntöönpanon aikana ilmenee, että toimeksiannon asianmukainen toteuttaminen edellyttää suoritettavan työn muuttamista tai täydentämistä, osapuolet mukauttavat sopimusta sen mukaisesti hyvissä ajoin ja keskinäisessä yhteisymmärryksessä.
 2. Jos osapuolet sopivat sopimuksen muuttamisesta tai täydentämisestä, tämä voi vaikuttaa täytäntöönpanon loppuunsaattamisaikaan. Myyjän on ilmoitettava asiasta ostajalle mahdollisimman pian.
 3. Jos sopimuksen muutoksella tai täydennyksellä on taloudellisia ja/tai laadullisia seurauksia, Myyjän on ilmoitettava niistä Ostajalle kirjallisesti etukäteen.
 4. Jos osapuolet ovat sopineet kiinteästä hinnasta, myyjän on ilmoitettava, missä määrin sopimuksen muutos tai täydennys johtaa tämän hinnan ylittymiseen.
 5. Sen estämättä, mitä tämän artiklan kolmannessa kohdassa säädetään, myyjä ei voi periä lisäkustannuksia, jos muutos tai täydennys johtuu myyjästä johtuvista olosuhteista.

7 artikla: Valmistuminen ja riskin siirtyminen

 1. Kun ostaja on vastaanottanut ostetun tuotteen, riski siirtyy myyjältä ostajalle.

8 artikla: Tutkinta, valitukset

 1. Ostaja on velvollinen tarkastamaan tai tarkastuttamaan toimitetut tavarat luovutus- tai siirtohetkellä, mutta joka tapauksessa mahdollisimman lyhyessä ajassa. Ostajan olisi tällöin tutkittava, vastaavatko toimitettujen tavaroiden laatu ja määrä sitä, mitä osapuolet ovat sopineet, tai ainakin täyttävätkö laatu ja määrä tavanomaisissa (liike)liiketoimissa niihin sovellettavat vaatimukset.
 2. Toimitetun tavaran vahingoittumista, puutteita tai katoamista koskevat valitukset on tehtävä myyjälle kirjallisesti 10 työpäivän kuluessa siitä päivästä, jona ostaja on toimittanut tavarat.
 3. Jos reklamaatio hyväksytään asetetussa määräajassa, myyjällä on oikeus joko korjata, toimittaa uudelleen tai luopua toimituksesta ja lähettää ostajalle hyvitys ostohinnan kyseisestä osasta.
 4. Vähäisiä ja/tai alan standardien mukaisia poikkeamia ja eroja laadussa, määrässä, koossa tai viimeistelyssä ei voida pitää myyjää vastaan.
 5. Tiettyä tuotetta koskevat valitukset eivät vaikuta muihin samaan sopimukseen kuuluviin tuotteisiin tai osiin.
 6. Reklamaatioita ei hyväksytä sen jälkeen, kun tavarat on käsitelty ostajan tiloissa.

9 artikla: Näytteet ja mallit

 1. Jos ostajalle on näytetty tai toimitettu näyte tai malli, sen oletetaan olleen vain ohjeellinen, eikä toimitettavan tuotteen tarvitse vastata sitä. Tämä on eri asia, jos osapuolet ovat nimenomaisesti sopineet, että toimitettava tavara vastaa sitä.
 2. Kiinteää omaisuutta koskevissa sopimuksissa pinta-alan tai muiden mittausten ja merkintöjen oletetaan myös olevan vain viitteellisiä, eivätkä ne välttämättä vastaa luovutettavaa omaisuutta.

10 artikla: Toimitus

 1. Toimitus tapahtuu “vapaasti varastosta”. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki kustannukset ovat ostajan vastuulla.
 2. Ostaja on velvollinen ottamaan tavaran vastaan sillä hetkellä, kun myyjä toimittaa tai teettää tavaran hänelle tai kun tavara asetetaan hänen saatavilleen sopimuksen mukaisesti.
 3. Jos ostaja kieltäytyy vastaanottamasta toimitusta tai ei anna toimituksen edellyttämiä tietoja tai ohjeita, myyjällä on oikeus varastoida tavara ostajan kustannuksella ja riskillä.
 4. Jos tavarat toimitetaan, myyjällä on oikeus veloittaa mahdolliset toimituskulut.
 5. Jos myyjä tarvitsee ostajalta tietoja sopimuksen täytäntöönpanoa varten, toimitusaika alkaa sen jälkeen, kun ostaja on antanut nämä tiedot myyjän käyttöön.
 6. Myyjän ilmoittama toimitusaika on ohjeellinen. Tämä ei ole koskaan määräaika. Jos määräaika ylittyy, ostajan on ilmoitettava myyjälle kirjallisesti laiminlyönnistä.
 7. Myyjällä on oikeus toimittaa tavarat osissa, elleivät osapuolet ole kirjallisesti sopineet toisin tai ellei osatoimituksilla ole itsenäistä arvoa. Jos toimitus tapahtuu osina, myyjällä on oikeus laskuttaa nämä osat erikseen.

11 artikla: Ylivoimainen este

 1. Jos myyjä ei ylivoimaisen esteen vuoksi voi täyttää sopimuksen mukaisia velvoitteitaan tai ei voi täyttää niitä ajoissa tai asianmukaisesti, se ei ole vastuussa ostajalle aiheutuneesta vahingosta.
 2. Ylivoimaisella esteellä osapuolet tarkoittavat joka tapauksessa kaikkia sellaisia olosuhteita, joita myyjä ei ole voinut ottaa huomioon sopimuksen tekohetkellä ja joiden vuoksi ostaja ei voi kohtuudella vaatia sopimuksen tavanomaista täyttämistä, kuten sairautta, sotaa tai sodan uhkaa, sisällissotaa ja mellakoita, sotatoimia, sabotaasia, terrorismia, energiahäiriöitä, tulvia, maanjäristystä, tulipaloa, tilojen valtausta, lakkoja, työsulkuja, muuttuneita hallituksen toimenpiteitä, kuljetusvaikeuksia ja muita häiriöitä myyjän liiketoiminnassa.
 3. Lisäksi osapuolet ymmärtävät ylivoimaisen esteen tarkoittavan sitä, että tavarantoimittajayritykset, joista myyjä on riippuvainen sopimuksen täyttämisessä, eivät täytä sopimusvelvoitteitaan myyjää kohtaan, ellei tämä johdu myyjästä.
 4. Jos syntyy edellä tarkoitettu tilanne, jonka seurauksena Myyjä ei voi täyttää velvollisuuksiaan Ostajaa kohtaan, nämä velvollisuudet keskeytetään niin kauan kuin Myyjä ei voi täyttää velvollisuuksiaan. Jos edellisessä virkkeessä tarkoitettu tilanne on kestänyt 30 kalenteripäivää, osapuolilla on oikeus purkaa sopimus kirjallisesti kokonaan tai osittain.
 5. Jos ylivoimainen este jatkuu yli kolme kuukautta, ostajalla on oikeus purkaa sopimus välittömästi. Purkaminen voi tapahtua vain kirjatulla kirjeellä.

12 artikla: Oikeuksien siirtäminen

 1. Osapuolen tämän sopimuksen mukaisia oikeuksia ei voida siirtää ilman toisen osapuolen etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Tätä määräystä pidetään siviililain 3:83 §:n 2 momentissa tarkoitettuna varallisuusoikeudellisena ehtona.

13 artikla: Omistuksenpidätys ja pidätysoikeus

 1. Myyjän tiloissa olevat tavarat ja toimitetut tavarat ja osat ovat myyjän omaisuutta, kunnes ostaja on maksanut koko sovitun hinnan. Siihen asti myyjä voi vedota omistusoikeuden pidättämiseen ja ottaa tavarat haltuunsa.
 2. Jos sovittuja ennakkomaksuja ei makseta tai niitä ei makseta ajoissa, myyjällä on oikeus keskeyttää työt, kunnes sovittu osuus on maksettu. Tällöin velkoja laiminlyö maksun. Toimituksen viivästymistä ei tässä tapauksessa voida pitää myyjää vastaan.
 3. Myyjällä ei ole oikeutta pantata tai muulla tavoin rasittaa tavaroita, jotka kuuluvat sen omistusoikeuden piiriin.
 4. Myyjä sitoutuu vakuuttamaan ja pitämään vakuutettuna ostajalle omistuksenpidätyksen alaisena toimitetut tavarat palo-, räjähdys- ja vesivahinkojen sekä varkauden varalta ja asettamaan vakuutuskirjan pyydettäessä saataville.
 5. Jos tavaraa ei ole vielä toimitettu, mutta sovittua ennakkomaksua tai hintaa ei ole maksettu sovitulla tavalla, myyjällä on oikeus pidättää maksu. Tuotetta ei sitten toimiteta ennen kuin ostaja on maksanut sen kokonaisuudessaan ja sovitulla tavalla.
 6. Jos ostaja joutuu selvitystilaan, maksukyvyttömäksi tai keskeyttää maksunsa, ostajan velvoitteet erääntyvät välittömästi maksettaviksi.

14 artikla: Vastuu

 1. Sopimuksen täyttämisestä johtuva tai siihen liittyvä vahingonkorvausvastuu rajoittuu aina siihen määrään, joka kulloinkin on maksettu vastuuvakuutuksen (vastuuvakuutusten) perusteella. Tähän määrään lisätään omavastuuosuus vakuutuskirjan mukaisesti.
 2. Myyjän vastuuta ei ole suljettu pois vahingosta, joka on aiheutunut myyjän tai sen johtohenkilöiden tahallisuudesta tai tahallisesta piittaamattomuudesta.
 3. Myyjä ei ota vastuuta siitä, miten ostaja käsittelee tuotteita. Toisin sanoen ostaja on vastuussa tuotteiden asianmukaisesta käytöstä ja ylläpidosta.

Täältä löydät tuotteidemme käyttöohjeet, jotta tiedät tuotteiden oikean käytön:

  1. Käsikäyttöiset ‘lämmitetyt käsineet’
  2. Käsikäyttöiset ‘lämmitetyt sukat’
  3. Käsikäyttöiset ‘lämmitetyt pohjat’
  4. Käsikäyttöiset ‘lämmitetyt alusvaatteet’
  5. Käsikäyttöinen ‘lämmitetty vaatetus’
  6. Käsikäyttöinen ‘lämmitettävä istuintyyny’
  7. Käsikäyttöiset “lämmitetyt tossut
  8. Käsikäyttöiset ‘lämmitetyt saappaat’
  9. Käsikirja ‘Paristot’

15 artikla: Valitusvelvollisuus

 1. Ostaja on velvollinen välittömästi ilmoittamaan myyjälle tehdystä työstä tehdyistä valituksista. Valituksessa on kuvattava puutteet mahdollisimman yksityiskohtaisesti, jotta myyjä voi vastata niihin asianmukaisesti.
 2. Jos reklamaatio on perusteltu, myyjä on velvollinen korjaamaan ja mahdollisesti vaihtamaan tavaran.

16 artikla: Takaukset

 1. Myyjä takaa, että myyty kiinteistö on sopimuksen mukainen, että se toimii virheettömästi ja että se soveltuu ostajan aikomaan käyttöön. Takuu on voimassa 6 kuukautta (akut ja lämmitettävät kengät) ja 12 kuukautta (kaikki muut tuotteet) siitä, kun ostaja on vastaanottanut myydyn tuotteen.
 2. Sivustollamme tarjottujen tuotteiden käyttö tapahtuu täysin omalla vastuullasi, ja sinun on varmistettava, että tunnet ja hyväksyt ehdot, joiden mukaisesti tuotteet tarjotaan.
 3. Mainittu takuu ei koske tapauksia, joissa vika on syntynyt virheellisen tai epäasianmukaisen käytön seurauksena tai joissa ostaja tai kolmas osapuoli on ilman lupaa tehnyt muutoksia tai yrittänyt tehdä muutoksia tai käyttänyt ostettua tuotetta tarkoitukseen, johon sitä ei ole tarkoitettu. Takuu ei myöskään ole voimassa, jos käyttöohjeita (jotka löytyvät verkkosivuston sivulta https://www.heatperformance.fi/tieto-opas/ ja jotka sisältyvät tuotteen mukana toimitettuun pakkaukseen) ei ole noudatettu kaikilta osin.
 4. Emme ole vastuussa siitä, että tällä sivustolla saatavilla olevat tiedot eivät ole tarkkoja, täydellisiä tai ajantasaisia. Tällä sivustolla olevat tiedot on tarkoitettu vain yleistiedoksi, eikä niitä pidä käyttää ainoana perusteena päätöksenteolle ilman, että tutustutaan ensisijaisiin, tarkempiin, täydellisempiin tai ajantasaisempiin tietolähteisiin. Kaikki tällä sivustolla oleviin tietoihin luottaminen tapahtuu omalla vastuullasi.
 5. Jos myyjän antama takuu koskee kolmannen osapuolen valmistamaa tuotetta, takuu rajoittuu kyseisen valmistajan antamaan takuuseen.

17 artikla: Teollis- ja tekijänoikeudet

 1. HeatPerformance BV:lle jäävät kaikki immateriaalioikeudet (mukaan lukien tekijänoikeudet, patenttioikeudet, tavaramerkkioikeudet, piirustus- ja mallioikeudet jne.) kaikkiin malleihin, piirustuksiin, kirjoituksiin, tietovälineisiin tai muihin tietoihin, tarjouksiin, kuviin, luonnoksiin, malleihin jne., elleivät osapuolet ole sopineet kirjallisesti toisin.
 2. Asiakas ei saa kopioida, näyttää ja/tai asettaa kolmansien osapuolten saataville tai muutoin käyttää mainittuja immateriaalioikeuksia ilman HeatPerformance BV:n etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

18 artikla: Yleisten ehtojen muuttaminen

 1. HeatPerformance BV:llä on oikeus muuttaa tai täydentää näitä yleisiä sopimusehtoja.
 2. Vähämerkityksisiä muutoksia voidaan tehdä milloin tahansa.
 3. HeatPerformance BV keskustelee asiakkaan kanssa mahdollisuuksien mukaan etukäteen merkittävistä olennaisista muutoksista.
 4. Kuluttajalla on oikeus irtisanoa sopimus, jos yleisiin sopimusehtoihin tehdään olennaisia muutoksia.

19 artikla: Sovellettava laki ja toimivaltainen tuomioistuin

 1. Osapuolten väliseen sopimukseen sovelletaan yksinomaan Alankomaiden lakia.
 2. Haagin piirituomioistuimella on yksinomainen toimivalta ratkaista osapuolten väliset riidat, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.
 3. Wienin kauppasopimusta ei sovelleta.
 4. Jos oikeudellisessa menettelyssä yksi tai useampi näiden yleisten sopimusehtojen määräys katsotaan kohtuuttoman raskaaksi, muut määräykset pysyvät täysin voimassa.